Algemene voorwaarden

 • Bij aanvang van het spel zullen deze algemene voorwaarden ondertekend moeten worden en zal een kopie van identiteitskaart genomen worden. Deze gegevens worden bewaard tot het einde van het spel en zullen vervolgens vernietigd worden.
 • Reserveren kan op de evenementslocatie, online en via e-mail. Een reservatie is pas definitief bij schriftelijke bevestiging.
 • Annuleren kan enkel via het contactformulier op de website.
 • Het spel duurt maximaal 150 minuten. U dient minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn op locatie.
 • Personen onder invloed van drank en drugs zijn niet toegelaten.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van dit outdoor spel. Hieronder valt ook indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De gebruikte verhaallijnen, puzzels en opdrachten zijn eigendom van VOF Escaping Belgium. Deze dienen vertrouwelijk behandeld te worden en mogen onder geen beding gekopieerd of nagebootst worden in andere settings. Door deze voorwaarden te aanvaarden, machtigt u de organisatie tot weigering van deelnemers op basis van leeftijd, epilepsie, zwangerschap, klaarblijkelijke drank- of drugsintoxicatie en eerdere inbreuken op de vertrouwelijkheid van gebruikte decors, verhaallijnen, puzzels en opdrachten.
 • De puzzelbox, de losse spelonderdelen, batterijen en de routegids dienen na het spel ingeleverd te worden.
 • Bij opzettelijke beschadiging of het niet inleveren van spelonderdelen zal VOF Escaping Belgium een factuur van €250,00 opmaken. Bij niet-betaling binnen 1 maand na speeldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10%, alsook een intrest van 10% per jaar aangerekend.
 • Betaling op locatie kan contant of met de kaart (Bancontact/Mister Cash, Maestro, VISA, Mastercard).
 • Annuleren is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Bij annulering binnen 24 uur of een no-show brengen wij €100 in rekening per gereserveerd tijdslot. Bij niet-betaling binnen 1 maand na gereserveerd tijdsslot wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10%, alsook een intrest van 10% per jaar aangerekend.
 • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.